Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
  • Kopafbeelding website ruimtelijke plannen gemeente Dordrecht

Home In werking getreden bestemmingsplannen

Dordtse Kil IV (2017)

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Wieldrechtse Zeedijk, A16, Willemsdorp, en de Dordtsche Kil.
Het plan heeft betrekking op de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, de aanleg van een zonnepark, alsmede het bestemmen van bestaande bedrijven en woningen.


kaartje ligging


In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 28 juni 2017 en met ingang van 22 augustus 2017 in werking getreden. Met de uitspraak van de Raad van State van 27 juni 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden, met uitzondering van het perceel Rijksstraatweg 142 en enkele bepalingen in de planregels inzake afwijkingsbevoegdheden.

De Raad van State heeft de raad opgedragen binnen 6  maanden de gebreken in de planregels te herstellen en binnen 12 maanden een nieuw besluit te nemen over de bestemming van het perceel Rijksstraatweg 142.

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar. Het MER is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.


Klik hier voor de digitale versie.


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.


Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan en het MER hieronder downloaden.


PDF-bestand

Bekendmaking

(60 kB)

PDF-bestandToelichting (8 MB)

PDF-bestandRegels (237 kB)
PDF-bestandVerbeelding (800 kB)

PDF-bestand

Raadsvoorstel

(2866 kB)

PDF-bestandBijlage bij raadsvoorstel (387 kB)

PDF-bestand

Raadsbesluit

(685 kB)

PDF-bestand1. Hoofdrapport MER (7592 kB)
PDF-bestand1a Samenvatting MER (1621 kB)
PDF-bestand2.Verkeersonderzoek_DKIV (692 kB)
PDF-bestand3. Verkeersonderzoek A16-N3 (5578 kB)
PDF-bestand4. Akoestisch onderzoek DKIV (2857 kB)
PDF-bestand5. akoestisch onderzoek A16-N3 (51 MB)
PDF-bestand6. Onderzoek luchtkwaliteit DKIV (809 kB)
PDF-bestand7. Onderzoek luchtkwaliteit A16-N3 (32 MB)
PDF-bestand8. Onderzoek Externe Veiligheid DKIV (2376 kB)
PDF-bestand9. Onderzoek Externe Veiligheid A16-N3 (7677 kB)
PDF-bestand10. Onderzoek bodemkwaliteit DKIV (11 MB)
PDF-bestand11. Onderzoek bodemkwaliteit A16-N3 (22 MB)
PDF-bestand12. Passende beoordeling (3611 kB)
PDF-bestand12a. habitatsoorten (22 MB)
PDF-bestand12b. (12 MB)PDF-bestandbroedvogels (11 MB)
PDF-bestand12c. niet-broedvogels (12 MB)
PDF-bestand13. Onderzoek archeologie DKIV (20 MB)
PDF-bestand13a Selectiebesluit (2360 kB)


PDF-bestand15. Explosievenonderzoek DKIV (5616 kB)
PDF-bestand16. Explosievenonderzoek A16-N3 (4459 kB)
PDF-bestand17. Rapport waterhuishouding (4213 kB)

PDF-bestand

18. Advies Commissie m.e.r.

(494 kB)

PDF-bestand19. Actualisatie vraag en aanbodanalyse (2822 kB)

PDF-bestand20. Notitie naar aanleiding van inspraakreacties (184 kB)

PDF-bestand21. Notitie naar aanleiding van overlegreacties (87 kB)

PDF-bestand22. Beeldkwaliteitsplan (60 MB) 
PDF-bestand23. Staat van Bedrijfsactiviteiten (73 kB)
PDF-bestandBesluit afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 27 juni 2018. (91 kB)

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Wieldrechtse Zeedijk, A16, Willemsdorp, en de Dordtsche Kil.

Het plan heeft betrekking op de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, de aanleg van een zonnepark, alsmede het bestemmen van bestaande bedrijven en woningen.

Gemeente Dordrecht
Postbus 8 3300 AA Dordrecht

©2018 Gemeente Dordrecht